Πολιτική προστασίας δεδομένων

Η QVALUE σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και στοχεύοντας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων του προσωπικού, των πελατών, των συνεργατών, και εν γένει των φυσικών προσώπων που σχετίζονται με την Εταιρεία, σχεδίασε και εγκατέστησε Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού.

Οι βασικοί στόχοι, έτσι όπως αυτοί εκφράζονται στις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, είναι:

  • η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών, έχοντας ως στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

  • η ελαχιστοποίηση του αριθμού των περιπτώσεων που μπορεί να επηρεάσουν τη συνέχεια των διεργασιών, καθώς και την κατά το δυνατόν μείωση των επιπτώσεών τους.


Η Πολιτική ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο τη συνεχή εναρμόνιση της με τις συνθήκες, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την ισχύουσα νομοθεσία. Διαδικασίες και ενέργειες, οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται έλεγχοι και εφαρμόζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.Η Διοίκηση
Αθήνα 01/07/2021